خانه انجمن ها انجمن علم داده

انجمن علم داده، محیطی برای گفتگوی برنامه نویسان و مهندسان حوزه علم داده و رفع خطاها و مشکلات مرتبط با برنامه نویسی علم داده است. مباحث زیر، در این انجمن مورد بحث و گفتگو قرار خواهند گرفت:

Statistics, R Programming, NumPy Library, Matplotlib Library, SciPy Library, Pandas Library, Scikit-Learn Library, ggplot Library

  • انجمن
  • موضوع‌ها
  • نوشته‌ها
  • آخرین نوشته
  • آمار و احتمال
   انجمن حاضر، برای گفتگو و مطرح کردن سوالات در حوزه "آمار و احتمال" است. لذا شما می توانید تمامی سوالات خود را در حوزه ی آمار و احتمال، در این انجمن مطرح کنید. لطفا در نظر داشته باشید که برای سوال درباره سایر حوزه های علم داده، حتما به انجمن مربوط به آن موضوع مراجعه نموده و سوالات و مطالب خود را مطرح نمائید، زیرا احتمال حذف مطالب غیر مرتبط با موضوع انجمن، وجود دارد. حتما در نظر داشته باشید که برای مشارکت در انجمن ها، حتما باید از صفحه انجمن (و از پنل سمت راست) در وبسایت ثبت نام نمائید.
  • 1
  • 1
  • 1 سال، 5 ماه پیش

   ابوالفضل محمدی جو

  • انجمن کتابخانه ScikitLearn
   انجمن حاضر، برای گفتگو و مطرح کردن سوالات در حوزه "کتابخانه ScikitLearn" است. لذا شما می توانید تمامی سوالات خود را در حوزه ی کتابخانه ScikitLearn، در این انجمن مطرح کنید. لطفا در نظر داشته باشید که برای سوال درباره سایر حوزه های هوش مصنوعی، حتما به انجمن مربوط به آن موضوع مراجعه نموده و سوالات و مطالب خود را مطرح نمائید، زیرا احتمال حذف مطالب غیر مرتبط با موضوع انجمن، وجود دارد. حتما در نظر داشته باشید که برای مشارکت در انجمن ها، حتما باید از صفحه انجمن (و از پنل سمت راست) در وبسایت ثبت نام نمائید.
  • 1
  • 1
  • 3 سال، 7 ماه پیش

   ابوالفضل محمدی جو

  • برنامه نویسی R
   انجمن حاضر، برای گفتگو و مطرح کردن سوالات در حوزه "برنامه نویسی R" است. لذا شما می توانید تمامی سوالات خود را در حوزه ی برنامه نویسی R، در این انجمن مطرح کنید. لطفا در نظر داشته باشید که برای سوال درباره سایر حوزه های علم داده، حتما به انجمن مربوط به آن موضوع مراجعه نموده و سوالات و مطالب خود را مطرح نمائید، زیرا احتمال حذف مطالب غیر مرتبط با موضوع انجمن، وجود دارد. حتما در نظر داشته باشید که برای مشارکت در انجمن ها، حتما باید از صفحه انجمن (و از پنل سمت راست) در وبسایت ثبت نام نمائید.
  • 1
  • 1
  • 1 سال، 5 ماه پیش

   ابوالفضل محمدی جو

  • کتابخانه Matplotlib
   انجمن حاضر، برای گفتگو و مطرح کردن سوالات در حوزه "کتابخانه Matplotlib" است. لذا شما می توانید تمامی سوالات خود را در حوزه ی کتابخانه Matplotlib، در این انجمن مطرح کنید. لطفا در نظر داشته باشید که برای سوال درباره سایر حوزه های علم داده، حتما به انجمن مربوط به آن موضوع مراجعه نموده و سوالات و مطالب خود را مطرح نمائید، زیرا احتمال حذف مطالب غیر مرتبط با موضوع انجمن، وجود دارد. حتما در نظر داشته باشید که برای مشارکت در انجمن ها، حتما باید از صفحه انجمن (و از پنل سمت راست) در وبسایت ثبت نام نمائید.
  • 1
  • 1
  • 1 سال، 5 ماه پیش

   ابوالفضل محمدی جو

  • کتابخانه NumPy
   انجمن حاضر، برای گفتگو و مطرح کردن سوالات در حوزه "کتابخانه NumPy" است. لذا شما می توانید تمامی سوالات خود را در حوزه ی کتابخانه NumPy، در این انجمن مطرح کنید. لطفا در نظر داشته باشید که برای سوال درباره سایر حوزه های علم داده، حتما به انجمن مربوط به آن موضوع مراجعه نموده و سوالات و مطالب خود را مطرح نمائید، زیرا احتمال حذف مطالب غیر مرتبط با موضوع انجمن، وجود دارد. حتما در نظر داشته باشید که برای مشارکت در انجمن ها، حتما باید از صفحه انجمن (و از پنل سمت راست) در وبسایت ثبت نام نمائید.
  • 1
  • 1
  • 1 سال، 5 ماه پیش

   ابوالفضل محمدی جو

  • کتابخانه Pandas
   انجمن حاضر، برای گفتگو و مطرح کردن سوالات در حوزه "کتابخانه Pandas" است. لذا شما می توانید تمامی سوالات خود را در حوزه ی کتابخانه Pandas، در این انجمن مطرح کنید. لطفا در نظر داشته باشید که برای سوال درباره سایر حوزه های علم داده، حتما به انجمن مربوط به آن موضوع مراجعه نموده و سوالات و مطالب خود را مطرح نمائید، زیرا احتمال حذف مطالب غیر مرتبط با موضوع انجمن، وجود دارد. حتما در نظر داشته باشید که برای مشارکت در انجمن ها، حتما باید از صفحه انجمن (و از پنل سمت راست) در وبسایت ثبت نام نمائید.
  • 1
  • 1
  • 1 سال، 5 ماه پیش

   ابوالفضل محمدی جو

  • کتابخانه SciPy
   انجمن حاضر، برای گفتگو و مطرح کردن سوالات در حوزه "کتابخانه SciPy" است. لذا شما می توانید تمامی سوالات خود را در حوزه ی کتابخانه SciPy، در این انجمن مطرح کنید. لطفا در نظر داشته باشید که برای سوال درباره سایر حوزه های علم داده، حتما به انجمن مربوط به آن موضوع مراجعه نموده و سوالات و مطالب خود را مطرح نمائید، زیرا احتمال حذف مطالب غیر مرتبط با موضوع انجمن، وجود دارد. حتما در نظر داشته باشید که برای مشارکت در انجمن ها، حتما باید از صفحه انجمن (و از پنل سمت راست) در وبسایت ثبت نام نمائید.
  • 1
  • 1
  • 1 سال، 5 ماه پیش

   ابوالفضل محمدی جو

پیمایش به بالا