خانه انجمن ها انجمن هوش مصنوعی

انجمن هوش مصنوعی، محیطی برای گفتگوی برنامه نویسان و مهندسان حوزه هوش مصنوعی و رفع خطاها و مشکلات مرتبط با برنامه نویسی هوش مصنوعی است. مباحث زیر، در این انجمن مورد بحث و گفتگو قرار خواهند گرفت:
یادگیری ماشین، شبکه های عصبی، یادگیری عمیق، بینایی کامپیوتر، پردازش زبان های طبیعی، سیستم های فازی، کتابخانه Keras، کتابخانه TensorFlow، کتابخانه PyTorch، کتابخانه ScikitLearn، کتابخانه Theano، کتابخانه CV2، کتابخانه OpenCV
  • انجمن
  • موضوع‌ها
  • نوشته‌ها
  • آخرین نوشته
  • انجمن بینایی کامپیوتر
   انجمن حاضر، برای گفتگو و مطرح کردن سوالات در حوزه "بینایی کامپیوتر" است. لذا شما می توانید تمامی سوالات خود را در حوزه ی بینایی کامپیوتر، در این انجمن مطرح کنید. لطفا در نظر داشته باشید که برای سوال درباره سایر حوزه های هوش مصنوعی، حتما به انجمن مربوط به آن موضوع مراجعه نموده و سوالات و مطالب خود را مطرح نمائید، زیرا احتمال حذف مطالب غیر مرتبط با موضوع انجمن، وجود دارد. حتما در نظر داشته باشید که برای مشارکت در انجمن ها، حتما باید از صفحه انجمن (و از پنل سمت راست) در وبسایت ثبت نام نمائید.
  • 1
  • 1
  • 3 سال، 8 ماه پیش

   ابوالفضل محمدی جو

  • انجمن پردازش زبان های طبیعی
   انجمن حاضر، برای گفتگو و مطرح کردن سوالات در حوزه "پردازش زبان های طبیعی" است. لذا شما می توانید تمامی سوالات خود را در حوزه ی پردازش زبان های طبیعی، در این انجمن مطرح کنید. لطفا در نظر داشته باشید که برای سوال درباره سایر حوزه های هوش مصنوعی، حتما به انجمن مربوط به آن موضوع مراجعه نموده و سوالات و مطالب خود را مطرح نمائید، زیرا احتمال حذف مطالب غیر مرتبط با موضوع انجمن، وجود دارد. حتما در نظر داشته باشید که برای مشارکت در انجمن ها، حتما باید از صفحه انجمن (و از پنل سمت راست) در وبسایت ثبت نام نمائید.
  • 1
  • 1
  • 3 سال، 8 ماه پیش

   ابوالفضل محمدی جو

  • انجمن سیستم های فازی
   انجمن حاضر، برای گفتگو و مطرح کردن سوالات در حوزه "سیستم های فازی" است. لذا شما می توانید تمامی سوالات خود را در حوزه ی سیستم های فازی، در این انجمن مطرح کنید. لطفا در نظر داشته باشید که برای سوال درباره سایر حوزه های هوش مصنوعی، حتما به انجمن مربوط به آن موضوع مراجعه نموده و سوالات و مطالب خود را مطرح نمائید، زیرا احتمال حذف مطالب غیر مرتبط با موضوع انجمن، وجود دارد. حتما در نظر داشته باشید که برای مشارکت در انجمن ها، حتما باید از صفحه انجمن (و از پنل سمت راست) در وبسایت ثبت نام نمائید.
  • 1
  • 1
  • 3 سال، 8 ماه پیش

   ابوالفضل محمدی جو

  • انجمن شبکه های عصبی
   انجمن حاضر، برای گفتگو و مطرح کردن سوالات در حوزه "شبکه های عصبی" است. لذا شما می توانید تمامی سوالات خود را در حوزه ی شبکه های عصبی، در این انجمن مطرح کنید. لطفا در نظر داشته باشید که برای سوال درباره سایر حوزه های هوش مصنوعی، حتما به انجمن مربوط به آن موضوع مراجعه نموده و سوالات و مطالب خود را مطرح نمائید، زیرا احتمال حذف مطالب غیر مرتبط با موضوع انجمن، وجود دارد. حتما در نظر داشته باشید که برای مشارکت در انجمن ها، حتما باید از صفحه انجمن (و از پنل سمت راست) در وبسایت ثبت نام نمائید.
  • 1
  • 1
  • 3 سال، 8 ماه پیش

   ابوالفضل محمدی جو

  • انجمن کتابخانه Keras
   انجمن حاضر، برای گفتگو و مطرح کردن سوالات در حوزه "کتابخانه Keras" است. لذا شما می توانید تمامی سوالات خود را در حوزه ی کتابخانه Keras، در این انجمن مطرح کنید. لطفا در نظر داشته باشید که برای سوال درباره سایر حوزه های هوش مصنوعی، حتما به انجمن مربوط به آن موضوع مراجعه نموده و سوالات و مطالب خود را مطرح نمائید، زیرا احتمال حذف مطالب غیر مرتبط با موضوع انجمن، وجود دارد. حتما در نظر داشته باشید که برای مشارکت در انجمن ها، حتما باید از صفحه انجمن (و از پنل سمت راست) در وبسایت ثبت نام نمائید.
  • 1
  • 1
  • 3 سال، 8 ماه پیش

   ابوالفضل محمدی جو

  • انجمن کتابخانه OpenCV
   انجمن حاضر، برای گفتگو و مطرح کردن سوالات در حوزه "کتابخانه OpenCV" است. لذا شما می توانید تمامی سوالات خود را در حوزه ی کتابخانه OpenCV، در این انجمن مطرح کنید. لطفا در نظر داشته باشید که برای سوال درباره سایر حوزه های هوش مصنوعی، حتما به انجمن مربوط به آن موضوع مراجعه نموده و سوالات و مطالب خود را مطرح نمائید، زیرا احتمال حذف مطالب غیر مرتبط با موضوع انجمن، وجود دارد. حتما در نظر داشته باشید که برای مشارکت در انجمن ها، حتما باید از صفحه انجمن (و از پنل سمت راست) در وبسایت ثبت نام نمائید.
  • 1
  • 1
  • 3 سال، 8 ماه پیش

   ابوالفضل محمدی جو

  • انجمن کتابخانه PyTorch
   انجمن حاضر، برای گفتگو و مطرح کردن سوالات در حوزه "کتابخانه PyTorch" است. لذا شما می توانید تمامی سوالات خود را در حوزه ی کتابخانه PyTorch، در این انجمن مطرح کنید. لطفا در نظر داشته باشید که برای سوال درباره سایر حوزه های هوش مصنوعی، حتما به انجمن مربوط به آن موضوع مراجعه نموده و سوالات و مطالب خود را مطرح نمائید، زیرا احتمال حذف مطالب غیر مرتبط با موضوع انجمن، وجود دارد. حتما در نظر داشته باشید که برای مشارکت در انجمن ها، حتما باید از صفحه انجمن (و از پنل سمت راست) در وبسایت ثبت نام نمائید.
  • 1
  • 1
  • 3 سال، 8 ماه پیش

   ابوالفضل محمدی جو

  • انجمن کتابخانه TensorFlow
   انجمن حاضر، برای گفتگو و مطرح کردن سوالات در حوزه "کتابخانه TensorFlow" است. لذا شما می توانید تمامی سوالات خود را در حوزه ی کتابخانه TensorFlow، در این انجمن مطرح کنید. لطفا در نظر داشته باشید که برای سوال درباره سایر حوزه های هوش مصنوعی، حتما به انجمن مربوط به آن موضوع مراجعه نموده و سوالات و مطالب خود را مطرح نمائید، زیرا احتمال حذف مطالب غیر مرتبط با موضوع انجمن، وجود دارد. حتما در نظر داشته باشید که برای مشارکت در انجمن ها، حتما باید از صفحه انجمن (و از پنل سمت راست) در وبسایت ثبت نام نمائید.
  • 1
  • 1
  • 3 سال، 8 ماه پیش

   ابوالفضل محمدی جو

  • انجمن یادگیری عمیق
   انجمن حاضر، برای گفتگو و مطرح کردن سوالات در حوزه "یادگیری عمیق" است. لذا شما می توانید تمامی سوالات خود را در حوزه ی یادگیری عمیق، در این انجمن مطرح کنید. لطفا در نظر داشته باشید که برای سوال درباره سایر حوزه های هوش مصنوعی، حتما به انجمن مربوط به آن موضوع مراجعه نموده و سوالات و مطالب خود را مطرح نمائید، زیرا احتمال حذف مطالب غیر مرتبط با موضوع انجمن، وجود دارد. حتما در نظر داشته باشید که برای مشارکت در انجمن ها، حتما باید از صفحه انجمن (و از پنل سمت راست) در وبسایت ثبت نام نمائید.
  • 1
  • 1
  • 3 سال، 8 ماه پیش

   ابوالفضل محمدی جو

  • انجمن یادگیری ماشین
   انجمن حاضر، برای گفتگو و مطرح کردن سوالات در حوزه "یادگیری ماشین" است. لذا شما می توانید تمامی سوالات خود را در حوزه ی یادگیری ماشین، در این انجمن مطرح کنید. لطفا در نظر داشته باشید که برای سوال درباره سایر حوزه های هوش مصنوعی، حتما به انجمن مربوط به آن موضوع مراجعه نموده و سوالات و مطالب خود را مطرح نمائید، زیرا احتمال حذف مطالب غیر مرتبط با موضوع انجمن، وجود دارد. حتما در نظر داشته باشید که برای مشارکت در انجمن ها، حتما باید از صفحه انجمن (و از پنل سمت راست) در وبسایت ثبت نام نمائید.
  • 2
  • 7
  • 1 ماه، 3 هفته پیش

   hamid

 • اوه! اینجا موضوعی یافت نشد.
 • برای ساخت موضوع های جدید باید وارد سایت شوید.
پیمایش به بالا