انجمن برنامه نویسی، محیطی برای گفتگوی برنامه نویسان و رفع خطاها و مشکلات برنامه نویسی است. زبان های برنامه نویسی زیر، در این انجمن مورد بحث و گفتگو قرار خواهند گرفت:

Python, C, C++, C#, Java, Ruby, Perl, Scala, Objective-C, Rust, Golang, TypeScript, Powershell, Julia, Matlab, Simulink, Mathematica

انجمن حاضر، برای گفتگو و مطرح کردن سوالات در حوزه زبان برنامه نویسی "پایتون" (Python Programming Language)، است. لذا شما می توانید تمامی سوالات خود را در حوزه ی این زبان برنامه نویسی، در این انجمن مطرح کنید. لطفا در نظر داشته باشید که برای سوال درباره سایر زبان های برنامه نویسی، حتما به انجمن مربوط به آن زبان مراجعه نموده و سوالات و مطالب خود را مطرح نمائید، زیرا احتمال حذف مطالب غیر مرتبط با موضوع انجمن، وجود دارد. حتما در نظر داشته باشید که برای مشارکت در انجمن ها، حتما باید از صفحه انجمن (و از پنل سمت راست) در وبسایت ثبت نام نمائید.
#3052
Up
0
Down
::
  `
def calculator(n, m, li):
  print("Your list: ", li)
  for i in range(0, n//m):
    z1 = sum(li[0 + i*m : (i+1)*m])
    x.append(z1)
  if n%m != 0:
    z2 = sum(li[(n//m)*m : ])
    x.append(z2)
  print("list of summations: ", x)
  z3 = len(x)
  res = 0
  for i in range(0, z3):
    res += ((-1)**i) * x[i]
  print("List's final value: ", res)

flag = True

while(flag):
  x = []
  n = int(input("Enter n: "))
  m = int(input("Enter m: "))
  li = list(map(int, input("Enter your list numbers separated by space: ").split()))

  if n < 2: print("n (lenght of list) must be at least 2. Try again! ") flag = False elif m >= n:
    print("m must be less than n. Try again!")
    flag = False
  elif len(li) != n:
    print("Please enter exactly ", n, " elements for your list, separated by 1 space. Try again!")
    flag = False
  else:
    calculator(n, m, li)

  if flag == True:
    resp = input("Do you want to continue (Yes or No)?: ")
  if resp.upper() == "NO" or resp.upper() == "N":
    flag = False
`


پیمایش به بالا